วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

วิสัยทัศน์พันธกิจ

1.      ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
          “วิชาการเป็นเลิศ   เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
          “วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการ ที่มีคุณภาพมาตรฐานในภูมิภาค”  
พันธกิจของสถานศึกษา         
1.       จัดการศึกษาวิชาชีพสาขาการท่องเที่ยวโรงแรม การบริการให้กับนักเรียน อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ 
     โดยระดมทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน
2.       สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและบริการให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
3.       พัฒนาระบบการบริหาร จัดการ การเรียนการสอน การแนะแนวอาชีพให้มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะควบคู่กับคุณธรรม นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
4.       พัฒนาครูและบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพอย่างมั่นคง
5.       พัฒนาระบบการศึกษาในรูปแบบต่างเพื่อ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต   
Long Life  learning )
     6.   พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการ นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          สิ่งแวดล้อมสู่การเป็นสถานศึกษาสีเขียว Green College
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
          มีความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นบริการ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
           ผู้นำวิชาการ วิชาชีพ ด้านบริการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น